LAMURAD

Southern Journal of Research in Art and Design.

EDITORIAL

NÚM 1

El curs 2019-2020 ha estat pertorbat, però de cap manera interromput, per la pandèmia del Covid-19, un vertader event, un esdeveniment imprevist que, encara que fos anunciat com molt possible per molts experts en els darrers anys, va agafar a tothom desprevingut. Però ¿que és un esdeveniment en realitat? Perquè si els experts epidemiòlegs o personalitats importants com Bill Gates van estar anunciant la vinguda de el llop sense que ningú els fes cas, el caràcter «imprevist» d’aquest esdeveniment potser desapareix per assemblar-se més a la crònica d’un esdeveniment anunciat. Un esdeveniment, diuen els filòsofs, és un fet que es produeix inesperadament i que transcendeix els nostres esquemes conceptuals i les capacitats de comprensió en el moment en què ocorre. Les revolucions polítiques i les revolucions artístiques són esdeveniments en la mesura que, totes més o menys imprevistes, produeixen un trencament en el continu històric i no es deixen comprendre ni pensar amb els vells esquemes conceptuals. ¿Però és la pandèmia actual realment un esdeveniment?

La resposta a aquesta pregunta dependrà de si s’acaba tractant del començament d’un nou temps, d’un mou món on les continuïtats quedin condicionades per allò nou, i de si aquesta interrupció té un poder alliberador o més aviat tot el contrari. La major part de la gent arreu del món vol tornar a la seva vida anterior amb pocs canvis, potser lligats a la disminució de la contaminació, a una vida més sana, i a aprofitar les tecnologies per a fer en part teletreball, però essencialment la immensa majoria no vol canvis radicals.  És a dir, es vol més que la pandèmia sigui un accident que un event. Què poden i què han de fer el disseny, les arts i el pensament davant d’això? És la pandèmia un desafiament, una oportunitat, una avinentesa? Per a què? El MURAD del proper curs 2021 es prendrà molt seriosament aquestes preguntes i, dins dels límits d’un programa formatiu de postgrau, professors i estudiants treballaran per tal que els tallers i seminaris previstos sobre transition design,  sobre disseny especulatiu, sobre coneixement i incertesa en disseny, sobre donar forma al temps en les arts, i d’altres, siguin modestes factories d’idees i projectes que puguin transcendir els quatre murs de l’escola Eina i intervinguin activament en la configuració del futur de la ciutat, del país, del món, i, doncs, en decantar la resposta a la pregunta de si estem davant d’un event o només d’un accident. També esperem que aquest nou curs, que serà la 8a edició del màster, pugui per fi treballar amb el projecte d’Eina-Idea interromput per la pandèmia, generant sinèrgies productives que palesin que Eina no és solament un centre de formació, sinó també un centre de creació i producció d’idees i projectes.

 


 

El curs 2013-2014 va començar la l’experiment d’endegar un Màster Universitari de Recerca en Art i Disseny a EINA. Un experiment perquè no hi havia precedents de màster oficial ni de recerca ni de disseny i art. En acabar la 6a edició aquest curs 2018-2019, donem un pas més en l‘aventura de la investigació creant una revista del MURAD, una plataforma on tothom, professors i alumnes, convidats i passavolants, puguin exposar els resultats de les seves investigacions i les reflexions que l’experiència de la recerca en art i disseny els ha generat. LAMURAD té vocació d’instrument per a aquests estudis de postgrau d’EINA. LAMURAD es presenta com a plataforma d’investigació en la qual es comparteixen, visibilitzen i promouen textos acadèmics i projectes afins a les línies de treball que es desenvolupen en el Màster. Un dels objectius principals de LAMURAD és contribuir al discurs actual, en curs i prospectiu sobre la naturalesa, definició i abast de la investigació artística i la investigació a través del disseny. Però també es concep com un lloc per a la reflexió a l’entorn de la recerca en les pràctiques estètiques contemporànies, fins i tot més enllà del disseny i l’art. L’hem subtitulat Southern Journal of Research in Art and Design amb vocació global, certament, però mirant especialment al mediterrani i a llatinoamèrica. D’altra banda, hi ha en curs en el present una certa lluita pel reconeixement del valor de la recerca en el nostre àmbit en front de les formes legitimades de la recerca científica. Coneixement és poder i el poder és el que decideix què és coneixement. Aquesta plataforma té també com a objectiu contribuir a la legitimació i el reconeixement de la recerca en art i disseny tot reivindicant les seves diferències, no vestint els artistes i dissenyadors amb bata blanca. Tot plegat és una tasca ingent i llarga, però volem que l’aparició d’aquest medi sigui un petit pas en la direcció assenyalada.

The course 2013-2014 began the experiment of starting off a Master’s Degree in Art and Design Research at EINA. An experiment because there were no precedents for an official master’s degree, nor for research or design and art. Now that we are finishing the 6th edition this course 2018-2019, we take another step in this research adventure by creating a magazine of the MURAD, a platform where all, teachers and students, guests and passers-by, can present the results of their research and those reflections that the experience of research in art and design has generated them. LAMURAD has the vocation to be an instrument for these EINA postgraduate studies and the dissemination of both its activities and the results of the research. LAMURAD acts as a research platform in which academic texts and projects related to the lines of work developed in the Master are shared, visualized and promoted. Moreover, one of the main objectives of LAMURAD is to contribute to the current and ongoing discourse on the nature, definitions and scope of artistic research and research through design. But it is also conceived as a place for reflection around research in contemporary aesthetic practices, even beyond design and art. That is why we have subtitled the Southern Journal of Research in Art and Design, with a global vocation, but looking especially at the Mediterranean and in Latin America. On the other hand, there is a certain struggle in the present for the recognition of the value of research in our field in front of the legitimated forms of scientific research. Knowledge is power and power is what decides what is knowledge. This platform also aims to contribute to the legitimization and recognition of research in art and design, vindicating their differences, not wearing white-coated artists and designers. The task is huge and long, but we hope that the appearance of this medium will be a small step in the indicated direction.

El curso 2013-2014 comenzó su andadura el experimento de crear un Máster Universitario de Investigación en Arte y Diseño en EINA. Un experimento porque no había precedentes de máster oficial ni de investigación ni de diseño y arte. Al comenzar la 6ª edición este curso 2018-2019, damos un paso más en la aventura de la investigación creando una revista del MURAD, una plataforma donde todos, profesores y alumnos, invitados y transeúntes, puedan exponer los resultados de sus investigaciones y las reflexiones que la experiencia de la investigación en arte y diseño les ha generado. LAMURAD tiene vocación de instrumento para estos estudios de postgrado. LAMURAD se presenta como plataforma de investigación en la que se comparten, visibilizan y promueven textos académicos y proyectos afines a las líneas de trabajo que se desarrollan en el Máster. Por lo demás, uno de los objetivos principales de LAMURAD es contribuir al discurso actual, en curso y prospectivo, sobre la naturaleza, definiciones y alcance de la investigación artística y investigación a través del diseño. Pero también se concibe como un lugar para la reflexión en torno a la investigación en las prácticas estéticas contemporáneas, incluso más allá del diseño y el arte. La hemos subtitulado Southern Journal of Research in Art and Design, con vocación global, pero mirando especialmente al mediterráneo y a Latinoamérica. Por otra parte, hay en curso en el presente una cierta lucha por el reconocimiento del valor de la investigación en nuestro ámbito frente a las formas legitimadas de la investigación científica. Conocimiento es poder y el poder es el que decide qué es conocimiento. Esta plataforma tiene también como objetivo contribuir a la legitimación y el reconocimiento de la investigación en arte y diseño reivindicando sus diferencias, no vistiendo los artistas y diseñadores con bata blanca. La tarea es ingente y larga, pero deseamos que la aparición de este medio sea un pequeño paso en la dirección señalada.

COMITÉ EDITORIAL

Gerard Vilar

Gerard VIlar

Tània Costa

Tània Costa

Elena Bartomeu

Elena Bartomeu

COMITÉ CIENTÍFICO

Alex Arteaga
Pilar Bonet
Mika Elo
Oriol Fontdevila
Jèssica Jaques
Guy Julier
Chantal Maillard
Chus Martínez
Dieter Mersch
Androula Michael
Alex Mitrani

Raquel Pelta
Rosa Povedano
Anna Pujadas
Octavi Rofes
Josep Rom
Jeffrey Schwartz
Andrea Soto
Cameron Tonkinwise
Oriol Ventura
Eduardo Watanabe

GESTIÓN EDITORIAL

Daniela Callejas Aristizabal